Klauzula Poufności 

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne oraz / lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tą wiadomość omyłkowo) prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody jej nadawcy jest zabronione.
Zgodnie z RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). W trybie art.28 ust.3 RODO, Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i zakresem swojej działalności                                           

                                                           ShopBay

 

                                                                                                         Wł.Łokietka 20 58533 Mysłakowice

                                                                                                                                       Nip:9111309231

                                                                                                                                                               
 
                                                                                            jest właścicielem logo oraz platformy handlowej ShopBay.pl oraz ShopBuy.pl
 
                                                                                                                     WSZYSTKIE DZIAŁANIA NA STRONACH
                                                                                                                                             ShopBay.pl 
                                                                                                       ZMIERZAJĄCE DO WYŁUDZEŃ LUB OSZUSTW BĘDĄ ZGŁASZANE
                                                                                                                                   DO ORGANOW ŚLEDCZYCH
 
                                                                                                                       WARUNKI UCZESTNICTWA NA STRONIE
                                                                                                                                           ShopBay.pl

 
                                                                                                                             Definicje użyte na stronie:    
 
                                                                        TOWAR - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji,  zgodnie z  Regulaminem
                                                    KONTO - prowadzone dla Użytkownika przez ShopBay.pl pod  nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów,                                                                                     w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego  zakupach
                                                                       UŻYTKOWNIK - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez
                                                                                                  na  zasadach określonych w Regulaminie
                                                                       SPRZEDAJĄCY - użytkownik oferujący do sprzedaży Towary na stronie ShopBay.pl
                                                                       REJESTRACJA - procedura zakładania Konta
                                                                       KUPUJĄCY - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub 
                                                                              kupujący Towary w ramach ShopBay.pl niezależnie od rodzaju Transakcji
                                                                       TRANSAKCJE- procedury zawierania umów sprzedaży Towarów
                                                                       REGULAMIN- niniejszy Regulamin strony ShopBay.pl

                                                  REKLAMACJE I ZWROTY REALIZOWANE PRZEZ FIRME SHOPBAY

Kontakt:
 
603-606-746
Dzwoń śmiało od 9:00 do 15:00
sklep@shopbay.pl
na maile staramy się odpisywać najszybciej
 

                                                               Płatność za zakupione przedmioty  przy odbiorze  w   terminie

                                                               7 dni od zakupu po tym terminie transakcja będzie anulowana.                     .
 


 
Zwroty:
Czas na zwrot: 14 dni
 
 
Adres do zwrotu:
ShopBay
Wł.Łokietka 20a
58-533 Mysłakowice
 
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na odstąpienie od umowy ,przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje:
 
 Kupujący ma prawo zwrócić zakupiony telefon bez podania przyczyny Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni wraz z protokołem odstąpienia od umowy ,telefon powinien mieć oryginalne folie zabezpieczające oraz nie może nosić śladów użytkowania w przeciwnym razie kupujący pokrywa róznice zmniejszenia wartośći przedmiotu


Okres gwarancji 12 miesięcy od daty zakupu ,
z tytułu rękojmi 24 miesiące
do każdego zakupionego telefonu kupujący otrzymuje karte gwarancyjną paragon lub rachunek

Złożenie zamówienia przez nabywcę nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. (inną niż  osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) oznacza zgodę na wyłączenie odpowiedzialności sprzedającego z tytułu rękojmi za wady

Warunki Gwarancji zakupionych przedmiotów w firmie ShopBay, na stronie www.shopbay.pl oraz na innych stronach internetowych, gdzie firma ma wystawione swoje produkty.

ShopBay ma 30 dni na ustosunkowanie się do reklamacji z tytułu gwarancji, 14 dni z tytułu rękojmi .
 
1. Wszelkie wady objęte gwarancją, które pojawią się w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie przez ShopBay lub autoryzowane punkty serwisowe wskazane przez ShopBay (zwane dalej Serwisem).
 
2. Datą rozpoczęcia gwarancji jest datą wystawienia Karty Gwarancyjnej dostarczonej do każdego zakupionego przedmiotu
 
3. Sprzęt składa się z wielu odrębnych części i dla rożnych części będą miały zastosowanie inne okresy gwarancji. Szczególne okresy gwarancji to:
 
a. 12 (dwanaście) miesięcy na Telefon, Tablet oraz inny zakupiony Sprzęt, chyba ze zapisano inaczej;
 
b. 1 (jeden) miesięc na następujące zużywające się części i akcesoria: baterie, ładowarki, podstawki do telefonu, zestawy słuchawkowe, kable i obudowy;
 
c. 90 (dziewięćdziesiąt) dni na nośniki, na których znajduje się oprogramowanie lub instrukcje, np. CD-rom, karta pamięci.
 
4. Naprawa Gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np.: konfiguracja funkcji telefonu, konserwacja, itp.
 
5. Gwarancja obejmuje usterki Sprzętu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego (takiego jak smycze czy pokrowce).
 
6. Jeśli Kupujący złoży ważne roszczenie w ramach niniejszej gwarancji ShopBay  według własnego uznania:
 
(a) naprawi Sprzęt przy użyciu nowych części lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności albo
 
(b) wymieni Sprzęt na Sprzęt o co najmniej równoważnych funkcjach, zbudowany z nowych lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo
 
(c) zwróci cenę zakupu w zamian za zwrot Sprzętu pod warunkiem że wada telefonu nie jest naprawialna.
 
7. Uszkodzony Sprzęt Reklamujący dostarczy do Serwisu osobiście lub drogą pocztową.
 
8. Warunki przyjęcia Sprzętu do naprawy gwarancyjnej - obowiązki Reklamującego:
 
a. Reklamujący sprawdzi dokładnie uszkodzony Sprzęt i opisze rodzaj uszkodzenia w karcie gwarancyjnej

 

 
10. Wady lub uszkodzenia Sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 30dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu,
 
11. W szczególnych przypadkach przyjęcia do Serwisu Sprzętu, który nie spełnia warunków określonych w pkt. 6, Serwis nie musi się wywiązać z terminu określonego w pkt. 10, oraz z możliwości realizacji Reklamacji.
 
12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku awarii telefonu i/lub naprawy.
 
 Gwarancją nie są objęte:
 
a. uszkodzenia chemiczne, mechaniczne, termiczne lub celowe uszkodzenia Sprzętu i wywołane nimi wady,
 
b. uszkodzenia i wady które wynikły w skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, transportu czy konserwacji Sprzętu, a także w wyniku stosowania Sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,
 
c. uszkodzenia wynikłe z podłączenia Sprzętu do niesprawnej sieci elektrycznej lub do niesprawnych urządzeń zasilających,
 
d. uszkodzenia będące konsekwencją zdarzeń losowych związanych z awariami urządzeń energetycznych, grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych i innych znajdujących się w pobliżu Sprzętu lub mających wpływ na jego poprawną pracę,
 
e. uszkodzenia oraz wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Użytkownika ,także zmiana softu,
 
f. Sprzęty noszące ślady uszkodzeń mechanicznych powstałe w czasie upadku lub nacisku a w szczególności pęknięcia obudowy, wyświetlacza, ślady powstające w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia, uszkodzenia elementów wystających , urwane gniazda USB, słuchawek lub ładowania,Zalania wodą
 
g. Sprzęt, który nie został dostarczony do Serwisu w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy piankowe oraz wywołane tym uszkodzenia),
 
h. Sprzęt, którego dokument zakupu i/lub karta gwarancyjna w jakikolwiek sposób zagubiono, zmieniono, zamazano lub zatarto, a także w przypadkach, gdy plomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane),
 
i. ShopBay może odmówić Naprawy Gwarancyjnej, lub całkowitego odstąpienia od gwarancji w przypadku naruszenia plomb umieszczonych na Sprzętach lub podzespołach wchodzących w jego skład, niezgodności lub niekompletności danych w dokumentacji, dokonywania nieautoryzowanych napraw lub czynności serwisowych, używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz dokonywania rekonfiguracji lub rozbudowy Sprzętu.
 
j. gwarancją nie są objęte oprogramowania telefonu a także softu w postaci ROM-u i innych ,które mogły zostać uszkodzone na wskutek złośliwego oprogramowania czy wirusów.

k. ślady upadku (np. zbity wyświetlacz ,pęknięta ramka lub obudowa ,poobijane rogi),będzie to skutkowało utratą gwarancji na inne podzespoły.


 
14. Serwis każdy reklamowany Sprzęt sprawdza pod względem poprawności działania. 
 
15. W przypadku napraw nie podlegających gwarancji, podczas zwrotu reklamowanego Sprzętu Serwis potrąca równowartość uszkodzonych z winy reklamującego elementów oraz koszty ich wymiany.
 
16. Sprzęt wadliwy lub części, które wymieniono stają się własnością Serwisu.
 
17.Nie odebranie przesyłki płatnej przy odbiorze przez Kupującego traktowane jest jako zwłoka w odbiorze rzeczy sprzedanej ( Art. 551 § 1 Kodeksu Cywilnego).
a.Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego.Koszty przechowania pokrywa kupujący. Cena jednej doby magazynowania oraz dozorowania rzeczy sprzedanej nie odebranej z powodu zwłoki kupującego wynosi 5zł+VAT.
b.W przypadku gdy kupujący nie odbierze zamówionego produktu w ciągu 60 dni od daty zakupu sklep ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży.
c.W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży z powodu nie odebrania rzeczy sprzedanej, przez Kupującego, Kupujący zostaje obarczony wyłącznie kosztami magazynowania i dozorowania, kosztami transportu do klienta w/w rzeczy, oraz kosztami transportu powrotnego według cennika firmy kurierskiej.
Podstawa prawna: ( Art. 551 § 1 Kodeksu Cywilnego)


18. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego Sprzętu w czasie transportu, Kupujący ma obowiązek:
 
a. sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera lub pracownika poczty.
 
b. po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania rozpakować przesyłkę w obecności kuriera lub pracownika poczty i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół.
 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
 
ShopBay nie ponosi odpowiedzialności za Serwis Gwarancyjny jeśli wymagane naprawy nie mogą być wykonywane z powodu restrykcji importowo/eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych, czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.
 
ShopBay nie udziela gwarancji odnośnie Sprzętu z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Sprzętu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w Produkcie. Nie będzie również odpowiedzialny za szkody spowodowane wadami Sprzętu, inne niż realnie poniesione szkody w posiadanym majątku lub naruszenie dóbr osobistych. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią Sprzętu.
 
Gwarancja nie zezwala na dokonanie zmian, przeróbek, dostosowań czy regulacji, tak aby Sprzęt odpowiadał przepisom bezpieczeństwa, napięciu zasilania, lub wymogom elektrycznym kraju lub regionu, w którym Sprzęt ma być używany. Zaleca się, aby Klient zapoznał się z lokalnymi warunkami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa zanim zakupi Sprzęt, który ma być użytkowany w innym kraju.
 
 
 
Niniejsza Gwarancja nie wyłącza,nie zawiesza ani nie ogranicza:
 

                                                                                            a. Żadnych z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa

                                                                                            b. Żadnych z przysługujących praw wobec sprzedawcy Sprzętu

                                                                                            c. uprawnienia kupującego wynikających z tytułu rękojmi.


 
 
 
Zakupiony przez Państwa Sprzęt jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem elektronicznym. ShopBay zdecydowanie zaleca zapoznanie się z instrukcją użytkownika oraz instrukcjami dla niego opracowanych.

OGÓLNE

Klient ma możliwość zwrotu zużytego sprzętu w związku z zakupem nowego tego samego rodzaju. . Prosimy w tej sprawie skontaktować się wcześniej z firmą ShopBay i uzgodnić szczegóły takiej przesyłki. Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z najbliższym Urzędem Gminy, gdzie powinien być udostępniony do wglądu aktualny wykaz miejsc, w których można bezpłatnie zutylizować zużyty sprzęt.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą
W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca zapewnia Dostawę Towarów nowych pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a)
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia
b)
żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.